[TOC]

计算机科学导论学习笔记

第 5 部分 数据组织与抽象

此部分包含第11121314 章,讨论了数据结构、抽象数据类型、文件结构以及数据库原理。

在计算机科学中,原子数据汇集成记录、文件和数据库,而数据抽象使得程序员能创建关于数据的抽象观念。

原文地址: https://mp.weixin.qq.com/s/pdA3qGYV_k6HmPWC2j0NuA

12.抽象数据类型

抽象数据类型(abstact data type, ADT) 比上一章讨论的数据结构(数组、记录、链表)处于更高抽象层的数据类型,实际上ADT也是使用数据结构来实现的。

本章将讨论各种不同的抽象数据类型,例如:栈、队列、广义线性列表、树、二叉数、二叉搜索树和图

抽象数据类型(ADT):是数据类的定义和应用于数据的操作定义的集合。例如,求某个列表中数字之和,则需要选择数字类型(整数或实数)以及定义运算(加法)。

换言之,ADT的用户只需要知道对数据类型可用的一组操作,而不需要知道它们是如何应用的


12.1 定义模型

(1) 抽象数据类型定义

此处我们正式地定义抽象数据类型,抽象数据类型就是与对该数据类型有意义的操作封装在一起的数据类型, 然后用它封装数据和操作并对用户隐藏。

抽象数据类型:

1.数据的定义。
2.操作的定义。
3.封装数据和操作。


(2) 简单与复杂的ADT

简单抽象数据类型
许多编程语言已经定义了一些简单的抽象数据类型(ADT)作为语言的整数部分,

例如,C语言定义了称为整数的简单抽象数据类型(整型、浮点型、布尔型、字符、指针),还定义了在数据类型上应用的几种操作(加、减、乘、除等)。

例如,z = x + y ,即希望X的值(整数)被加到y的值(整数)上,其结果被命名为z整数,此时程序员并不需要知道加法是如何进行的。

在前一章我们学到计算机是如何执行加法运算的:把两个整数以补码的格式存储在内存地址中,把它们装入CPU的寄存器中,进行二进制相加,把结果回存到另一个内存地址中,此时对程序员来说是透明的。

C语言中的整数就是一个带有预定义操作的简单抽象数据类型,程序员不必关注操作是如何进行的。


复杂抽象数据类型

前面我们知道了许多编程语言都实现了几种简单的抽象数据类型,但许多有用的复杂抽象数据类型却没有实现,例如表抽象数据类型、栈抽象数据类型、队列抽象数据类型。为了效率,应该建立这些抽象数据类型,通常将它们存储在计算机库中,以便使用。

ADT包含了一组允许程序员使用的操作的定义,而这些操作的实现是隐藏的。此种不需详细说明实现过程的泛化操作称为抽象,我们抽取了过程的本质,而隐藏了实现的细节,而抽象概念意味着:

1.知道一个数据类型能做什么。
2.如何去做是隐藏的。


(3) 抽象数据类型的模型

下图中不规则轮廓中的浅阴影区域部分表示模型,在这个抽象区域内部是该模型的两个部分:基本数据结构和数据操作(公有的和私有的)。

应用程序只能通过接口访问公有操作,然后再通过其访问私有操作, 而数据结构(如数组、记录、链表)包含着在抽象数据类型里面,被公有和私有操作共同使用

接口公有操作和传给或从这些操作返回的数据的列表

私有操作是抽象数据类型内部用户使用的,它依赖于抽象数据类型实现时所选择的数据结构。

WeiyiGeek.抽象数据类型的模型

WeiyiGeek.抽象数据类型的模型


(4) 抽象数据类型的实现

由于计算机编程语言不提供抽象数据类型包(类),需要程序员自行实现并存储在库中。

所以下一子节将主要,介绍实现一些常见的抽象数据类型(栈、队列、线性表、树、图)等。


12.2 栈 (Stack)

(1) 栈的介绍

是一种限制线性列表,该类列表的添加和删除操作只能在”栈顶”端实现,它是后进先出(LIFO)数据结构。

FIFO:全称First in, First out,先进先出。

LIFO:全称Last in, First out,后进先出。

即输入插入是顺序 5, 10, 15, 20,而输出顺序则是 20 ,15 ,10, 5。

例如,人们在日常生活中使用不同类型的栈,如一堆硬币或一堆书。

WeiyiGeek.栈的示例图

WeiyiGeek.栈的示例图


(2) 栈的操作

尽管栈有很多操作,但基本操作有4种∶建栈(stack)、入栈(push)、出栈(pop)和空(empty)

1) 建栈(Stack):该操作是创建一个空栈,格式如stack(stackName)

2) 入栈(Push):入栈操作在栈顶添加新的元素,格式如push(stackName, dataItem), stackName 是栈的名字,dataItem是要插在栈顶的数据。

3) 出栈(Pop): 出栈操作将栈顶元素移走,格式如pop(stackNmae,dataItem),stackName 是栈的名字,dataltem是从栈中移走的数据。

4) 空(empty):空操作检查栈的状态,格式如empty(stackName, stackName是栈的名字,如果栈为空返回True,否则返回False。

WeiyiGeek.栈的操作图

WeiyiGeek.栈的操作图


(3) 栈的抽象数据类型

定义: 只能在栈顶存取的数据项表。

操作: 创建空栈,栈顶插入元素,栈顶插入元素,移除栈顶元素,检查栈的状态。

WeiyiGeek.栈操作算法片段图

WeiyiGeek.栈操作算法片段图


(4) 栈的应用

应用可分为4大类:倒转数据配对数据数据延迟使用回溯步骤

1) 倒转数据: 需要一组给定的数据项重新排序,使得首尾元素互换,中间的所有元素也相应地进行交换。

例如:表(2, 4, 7, 1, 6, 8)变成表(8, 6, 1, 7, 4, 2), 即将得到倒排顺序的数字。

任何计算机语言中的打印指令都是从左到右打印字符的,但算法是从右到左建立数字的,此时我们使用栈的倒转特性(LIFO结构)来解决这个问题。

WeiyiGeek.倒转数据伪代码表示图


2) 配对数据项: 需要在表达式中进行一些字符的配对。

例如,当用计算机语言写一个数学表达式时,我们经常使用括号来改变运算符的优先级 3X(6+2) = 24

当输入一个带有许多括号的表达式时, 通常编译程序(编译器)使用栈来检査所 有的开括号都与闭括号配对。

Weiyigeek.配对数据项伪代码图

Weiyigeek.配对数据项伪代码图


(5) 栈的实现

栈主要包含两个操作,入栈和出栈,也就是在栈顶插入一个数据和从栈顶删除一个数据。

栈抽象数据类型可以使用数组也可以使用链表来实现,下图显示了栈抽象数据类型的例子,以及我们是如何实现栈的。

WeiyiGeek.栈的实现

WeiyiGeek.栈的实现

数组实现(顺序栈):** 创建有两个域的记录,第一个域用来存储关于数组的信息:我们把它当作计数域,在任何时刻其中显示的是栈中数据项的数目,第二个域是含有顶元素序号的一个整数。

链表实现(链式栈):** 节点有两个域,一个计数器和一个指向栈顶元素的指针。

此处使用Go语言实现链式栈:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
// desc: 链式栈实现示例
// author: WeiyiGeeek
// Time: 2022年11月24日 11:19:59

package main
import "fmt"

// 栈节点数据结构体
type Node struct {
data interface{}
next *Node
}

// 记录栈顶节点,嵌套结构体
type Stack struct {
topeNode *Node
}

// 申请创建一个栈,返回一个结构体指针。
func NewStack() *Stack{
return &Stack{
nil,
}
}

// Stack结构体中定义的Push方法,Push数据到栈中(注意此处取地址)
func (this *Stack) Push(value interface{}){
this.topeNode = &Node{data:value, next:this.topeNode}
}

// 判断栈是否为空
func (this *Stack) isEmpty() bool{
if this.topeNode == nil {
return true
}
return false
}

// Pop栈中数据并输出指向下一个节点递增,如果为空返回nil
func (this *Stack) Pop() interface{}{
if this.isEmpty(){
return nil
}
value := this.topeNode.data
this.topeNode = this.topeNode.next
return value
}

// 返回栈顶数据
func (this *Stack) Top() interface{}{
if this.isEmpty(){
return nil
}
return this.topeNode.data
}

// 打印所有栈中数据
func (this *Stack) Print(){
if this.isEmpty(){
fmt.Println("empty Stack")
}
cur := this.topeNode
for nil != cur{
fmt.Println(cur.data)
cur = cur.next
}
}

func main() {
fmt.Println("# Go Implementation Chain Stack......")
demoStack := NewStack()
demoStack.Push("Go")
demoStack.Push("C")
demoStack.Push("Java")
fmt.Println("# Stack traversal ->")
demoStack.Print() // 满足 LIFO (后进先出)
fmt.Println("# Pop Data ->", demoStack.Pop())
fmt.Println("# TopeNode Data ->", demoStack.Top())
fmt.Println("# Stack Empty ->", demoStack.isEmpty())
}

执行结果:

1
2
3
4
5
6
7
8
# Go Implementation Chain Stack......
# Stack traversal ->
Java
C
Go
# Pop Data -> Java
# TopeNode Data -> C
# Stack Empty -> false

补充,此时也贴上使用数组方式实现栈此种数据结构。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
// desc: 数组栈实现示例
// author: WeiyiGeeek
// Time: 2022年12月5日 12:19:59
// Blog: https://weiyigeek.top

package main
import (
"errors"
"fmt"
)

// StackArray 接口声明(包含栈的各种方法)
type StackArray interface{
Clear()
Size()int
Pop() interface{}
Push(data interface{})
isEmpty() bool
isFull() bool
}

// ArrayList 结构体声明
type ArrayList struct{
dataStore [] interface{}
theSize int
}

// 栈结构体声明(指针结构体)
type Stack struct{
myarray *ArrayList
capsize int
}

// 申请分配内存10个数组元素
func New() *ArrayList{
list:=new(ArrayList)
list.dataStore=make([]interface{},0,10)
list.theSize=0
fmt.Println("new >>>",list.theSize,cap(list.dataStore))
return list
}

// 初始化栈对象并调用申请存放数组内存空间
func NewStack(count int) *Stack{
mystack:=new(Stack)
mystack.myarray=New()
mystack.capsize=count
return mystack
}

// 数组中追加元素
func (list *ArrayList) Append(newval interface{}){
//list.checkmemisfull()
list.dataStore=append(list.dataStore,newval) //数据叠加
fmt.Println("index = ",list.theSize,",data = ",newval,cap(list.dataStore))
//list.dataStore[list.theSize]=newval //赋值
//fmt.Println(newval)
list.theSize++ //索引移动
}

// 移除数组中指定位置元素
func (list *ArrayList ) Remove(index int) error {
if index <0 || index >=list.theSize{
return errors.New("索引越界")
}
list.dataStore=append(list.dataStore[:index],list.dataStore[index+1:]...) //删除
list.theSize--
return nil
}

// 重新清空初始化数组
func (list *ArrayList )Clear() {
list.dataStore=make([]interface{},0,10)
list.theSize=0
}

// 清空栈
func (mystack *Stack) Clear(){
mystack.myarray.Clear()
mystack.myarray.theSize=0
}

// 返回数组栈数量
func (mystack *Stack) Size() int {
return mystack.myarray.theSize
}

// 判断数组栈是否为空
func (mystack *Stack) isEmpty() bool{
if mystack.myarray.theSize==0{
return true
}else{
return false
}
}

// 判断数组栈的元素数量是否等于向内存空间中申请的数量
func (mystack *Stack) isFull() bool{
if mystack.capsize <= mystack.myarray.theSize{
return true
}else{
return false
}
}

// 弹出栈顶元素
func (mystack *Stack) Pop() interface{}{
if !mystack.isEmpty(){
last:=mystack.myarray.dataStore[mystack.myarray.theSize-1]
mystack.myarray.Remove(mystack.myarray.theSize-1)
return last;
}
return nil
}

// 添加元素到栈顶
func (mystack *Stack) Push(data interface{}) {
if !mystack.isFull(){
mystack.myarray.Append(data)
}
}

func main(){
mystack :=NewStack(12) // 申请12个位置
mystack.Push(1)
mystack.Push(2)
mystack.Push(3)
mystack.Push(4)
mystack.Push(5)
mystack.Push(6)
mystack.Push(7)
mystack.Push(8)
mystack.Push(9)
mystack.Push(10)
mystack.Push(11)
mystack.Push(12)
fmt.Println("弹栈 >>> ")
fmt.Println(mystack.Pop())
fmt.Println(mystack.Pop())
fmt.Println(mystack.Pop())
fmt.Println(mystack.Pop())
}

执行结果:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
new >>> 0 10
压栈 >>>
index = 0 ,data = 1 10
index = 1 ,data = 2 10
index = 2 ,data = 3 10
index = 3 ,data = 4 10
index = 4 ,data = 5 10
index = 5 ,data = 6 10
index = 6 ,data = 7 10
index = 7 ,data = 8 10
index = 8 ,data = 9 10
index = 9 ,data = 10 10
index = 10 ,data = 11 20
index = 11 ,data = 12 20
弹栈 >>>
12
11
10
9

本节总结:栈是一种”操作受限”的线性表,只允许在一端插入和删除数据, 当某个数据集合只涉及在一端插入和删除数据,并且满足后进先出(LIFO)、先进后出的(FILO)特性,我们就应该首选“栈”这种数据结构。


12.3 队列 (Queue)

(1) 队列的介绍

队列也是一种线性列表,该表中的数据只能在称为尾部的一端插入,并且只能在称之为头部的一端删除。限制确保了数据在队列中只能按照它们存入的顺序被处理。换言之,队列就是先进先出(FIFO)结构。

队列其实在日常生活中很常见的,例如公交车站排队上车,公园入口处排队检票,等待电话接线员回复的一系列电话也是一个队列,等待计算机处理的一系列等待任务也是队列。

WeiyiGeek.队列介绍

WeiyiGeek.队列介绍


(2) 队列的操作

尽管我们可以为队列定义许多操作,但有4个是基本的:建队列、入列、出列和空,定义如下。

1
2
3
4
5
6
7
8
# 1.创建队列
> newQueue(queueName): 建队列建立一个空队列.
# 2.入列
> enqueue(queueName, dataItem): 入列操作在队列的尾部插入一个数据项.
# 3.出列
> dequeue(queueName, dataltem): 出列操作删除队列前端的数据项.
# 4.空
> isEmpty(queueName): 空操作检査队列的状态,若队列为空返回为真,否则为假.
WeiyiGeek.队列操作

WeiyiGeek.队列操作


(3) 队列抽象数据类型

定义:通过前面学习,我们知道队列是一种线性列表,该表中的数据只能在称为头部的一端删除,并且只能在称为尾部的一端插入。

newqueue: 创建一个空的队列。
enqueue: 在尾部插入一个元素。
dequeue: 在头部删除一个元素。
empty:检査队列的状态。

下图显示了应用原先定义在队列Q上的操作的算法片段, 在第4个操作在队首出列前检査队列的状态,队首元素的值被存储在变量x中,它会在算法片段结束时,它将被自动丢弃。

WeiyiGeek.队列抽象数据类型

WeiyiGeek.队列抽象数据类型


(4) 队列的应用

队列除了在生活着常常看到,它也是最常用的数据处理结构之一,在所有的操作系统以及网络中都有队列的身影,在其他技术领域更是数不胜数。

例如,在计算机系统中常见就是使用队列来完成对作业或对系统设备(如打印池) 的处理,而队列应用不单单如此,在线电子商务应用程序中实现web或PC端在线交流、任务和指令流程(程序之间),在网络中实现数据有序传输。


(5) 队列的实现

队列抽象数据类型可以使用数组或链表来实现,下图中显示了一个有5个数据项的队列抽象数据类型的例子以及我们是如何实现队列的。

WeiyiGeek.队列的实现

WeiyiGeek.队列的实现

此处我们使用Go语言进行队列链的实现,示例代码如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
// desc: 链式队列实现示例
// author: WeiyiGeeek
// Time: 2022年11月24日 12:19:59

package main

import "fmt"

// 栈节点数据结构体
type Node struct {
data interface{}
next *Node
}

// 记录队列顶、尾节点
type Queue struct {
headNode *Node
lastNode *Node
}

// 申请创建一个栈,返回一个结构体指针。
func NewQueue() *Queue{
return &Queue{
nil,
nil,
}
}

// 判断栈是否为空
func (this *Queue) isEmpty() bool {
if this.headNode == nil {
return true
}
return false
}

// 添加数据到队列中
func (this *Queue) enqueue(value interface{}){
// 首次添加头节点为nil,此时进行初始化
if this.headNode == nil {
this.lastNode = &Node{data:value, next:nil}
this.headNode = this.lastNode
} else {
// 后续在尾部添加节点指向下一个节点数据地址即可
this.lastNode.next = &Node{data:value, next:nil}
this.lastNode = this.lastNode.next
}
}

// 输出队列中数据并输出指向下一个节点递增,如果为空返回nil
func (this *Queue) dequeue() interface{}{
if this.isEmpty(){
return nil
}
value := this.headNode.data
this.headNode = this.headNode.next
return value
}

// 返回队列头部数据
func (this *Queue) Head() interface{}{
if this.isEmpty(){
return nil
}
return this.headNode.data
}

// 返回队列尾部数据
func (this *Queue) Last() interface{}{
if this.isEmpty(){
return nil
}
return this.lastNode.data
}


// 打印所有队列中数据
func (this *Queue) Print(){
if this.isEmpty(){
fmt.Println("empty Queue")
}
cur := this.headNode
for nil != cur{
fmt.Println(cur.data)
cur = cur.next
}
}

func main() {
fmt.Println("Go Implementation Chain Queue ......")
demoQueue := NewQueue()
demoQueue.enqueue("1.Go")
demoQueue.enqueue("2.C")
demoQueue.enqueue("3.Java")
demoQueue.enqueue("4.Python")
fmt.Println("# Queue 队列头部数据: ", demoQueue.Head())
fmt.Println("# Queue 队列尾部数据: ", demoQueue.Last())
fmt.Println("# 遍历队列数据: ")
demoQueue.Print()
fmt.Println("# 弹出队列中头部数据并指向下一数据: ", demoQueue.dequeue())
fmt.Println("# 弹出后此时 Queue 队列头部数据: ", demoQueue.Head())
}

执行结果:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Go Implementation Chain Queue ......
# Queue 队列头部数据: 1.Go
# Queue 队列尾部数据: 4.Python
# 遍历队列数据:
1.Go
2.C
3.Java
4.Python
# 弹出队列中头部数据并指向下一数据: 1.Go
# 弹出后此时 Queue 队列头部数据: 2.C

12.4 广义线性表(List)

(1) 广义线性表的介绍

前两节中介绍的栈和队列都是限制线性表,而此小节讲解的广义线性表是像插入和删除等操作可以在其中任何地方进行的表,即我们可以在表头、表中间或表尾进行插入或删除。

广义线性表定义具有如下特性:

 • 元素具有相同的类型
 • 元素顺序排列,这意味着有第一个元素和最后一个元素;
 • 除第一个元素外每个元素都有唯一的前驱(上一个元素);除最后一个元素外每个元素都有唯一的后继(下一个元素);
 • 每个元素是一个带有关键字段的记录;
 • 元素按关键字值排序。

WeiyiGeek.广义线性表


(2) 广义线性表的操作

此处讨论广义线性表的常用操作,即建表、插入、删除、检索,遍历和空,定义如下。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
# 1.建表操作,listname为线性表名词,并返回一个空表。
newList(listname)

# 2.插入操作,此处假设数据已进行了排序操作。
insert(listname,element)

# 3.删除操作,我们需查找到要删除数据在表中的位置并进行删除。
delete(listname,target,element)

# 4.检索操作,指针对单个元素的存取,其首先被查找,数据被发现后才能被检索。
retrieve(listname,target,element)

# 5.遍历操作,可以指明是向上存取还是向下存取。
traverse(listName,action)

# 6.空操作, 检查表的状态,同样空为真,否则为假。
isEmpty(listName)

广义线性表部分操作图示:

WeiyiGeek.广义线性表

WeiyiGeek.广义线性表


(3) 广义线性表抽象数据类型

类型定义:一个有序的数据项表,所有的项具有相同类型。

操作总结:

 • newList: 创建一个空表
 • insert:在表中插入一个元素。
 • delete: 从表中删除一个元素。
 • retrieve: 从表中检索一个元素
 • traverse : 顺序地遍历表。
 • isEmpty:检查表的状态。

下图显示了在表L上应用前面定义的操作的一个算法片段。特别注意,通常在删除表中的数据项时,需要调用空操作方法判断表是否为非空。

WeiyiGeek.广义线性表抽象数据类型

WeiyiGeek.广义线性表抽象数据类型


(4) 广义线性表的应用

其通常应用于元素被随机存取或顺序存取的情况。

例如,在大学里,线性表可以用来存储每个学期入学的学生信息,我们可以使用线性表进行学生信息的增、删、改、查等操作,或者假设辅导教师在学期末要打印所有学生的记录。


(5) 广义线性表的实现

广义线性表抽象数据类型可以使用数组或链表来实现,通过前面的学习可知在线性表抽象数据类型层次上,利用6个操作对表中的元素进行处理。

在数组实现中,我们有带有两个域的记录。第一个域用来存储关于数组的信息:我们把它当作计数域,其中显示的是表中当前数据项的数目,第二个域是含有表中首元素序号的一个整数。

链表的实现是相似的:我们有一个有表名字的额外节点,这个节点也有两个域:一个计数器和一个指向首元素的指针。

此处,以Go语言为例分别演示数组与链表进行广义线性表的实现。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
// desc: 使用数组进行广义线性表实现示例
// author: WeiyiGeeek
// Time: 2022年12月30日 12:19:59

package main
import (
"errors"
"fmt"
)
const MaxSize int = 10
// 线性表结构体
type SeqListClass struct {
data []int
length int
}

// 分配空间
func NewList() *SeqListClass {
if MaxSize == 0 {
return nil
}
return &SeqListClass{
data: make([]int, MaxSize, MaxSize),
length: 0,
}
}

//为顺序表填值
func (this *SeqListClass) creatList(data []int, n int) (err error) {
for i := 0; i < n; i++ {
this.data[i] = data[i]
}
this.length = n
fmt.Println(this.data)
return nil
}

//输出顺序表
func (this *SeqListClass) dispList() (err error) {
if this.length == 0 {
fmt.Println("顺序表为0!")
}
for i := 0; i < this.length; i++ {
fmt.Printf("%d\t", this.data[i])
}
return nil
}

//表长
func (this *SeqListClass) listLength() int {

return this.length
}

//根据index查找
func (this *SeqListClass) getEleme(i int) (int, error) {
if i < 0 || i > this.length {
return -1, errors.New("out of range!")
}
return this.data[i-1], nil
}

//依据输入元素查找index
func (this *SeqListClass) LocateElem(value int) (int, error) {
var i int
for i = 0; i < this.length; i++ {
if value == this.data[i] {
break
}
}
if i >= this.length {
return -1, errors.New("out of range")
}
return i + 1, nil
}

//增
func (this *SeqListClass) ListInsert(i, value int) error {
if i < 0 || i >= this.length {
return errors.New("out of range")
}
for j := this.length; j >= i; j-- {
this.data[j] = this.data[j-1]
}
this.data[i] = value
this.length++
return nil
}

// 删
func (this *SeqListClass) ListDelete(i int) error {
if i < 0 || i >= this.length {
return errors.New("out of range")
}
for j := i; j < this.length; j++ {
this.data[j] = this.data[j+1]
}
this.length--
return nil
}

// 反转列表
func (this *SeqListClass) Reserve() {
for i := 0; i < this.length/2; i++ {
tmp := this.data[i]
this.data[i] = this.data[this.length-i-1]
this.data[this.length-i-1] = tmp
}
}

func main() {
//先新建一个表
lst := NewList()
// 创建一个data切片
data := []int{12, 2, 13, 4, 23, 10, 5, 8}
//为顺序表填值
lst.creatList(data, 8)

lst.dispList()

n := lst.listLength()
fmt.Println("表长为", n)
n, _ = lst.getEleme(5)
fmt.Println("查找到元素为", n)

n, _ = lst.LocateElem(5)
fmt.Println("查找到的位置为", n)

fmt.Println("插入前表长为", lst.listLength() )

lst.ListInsert(4, 5)
fmt.Println("插入新元素后的列表为:", lst.data)

fmt.Println("插入后表长为", lst.listLength() )

lst.ListDelete(5)
fmt.Println("删除元素后的列表为:", lst.data)

fmt.Println("删除后表长为", lst.listLength() )

lst.Reserve()
fmt.Println("列表反转后为:", lst.data)
}

执行结果:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[12 2 13 4 23 10 5 8 0 0]
12 2 13 4 23 10 5 8 表长为 8
查找到元素为 23
查找到的位置为 7
插入前表长为 8
插入新元素后的列表为: [12 2 13 4 5 23 10 5 8 0]
插入后表长为 9
删除元素后的列表为: [12 2 13 4 5 10 5 8 0 0]
删除后表长为 8
列表反转后为: [8 5 10 5 4 13 2 12 0 0]


循环单链表和单链表大致一样,但不同的地方在于,尾指针并不是指向nil,而是指向表头
循环双链表和双链表也类似,但时尾部指针的后指针域指向头部元素,头部元素的前指针域指向尾部元素。
基本操作与双链表类似,但操作难度更高,作者水平有限,此处代码转载于 (https://studygolang.com/articles/14527)

此处,使用Go语言演示循环单链表。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
// 循环单链表和单链表大致一样,但不同的地方在于,尾指针并不是指向nil,而是指向表头
package main
import (
"fmt"
)

type object interface{}

type node struct {
data object //数据域
next *node //指针域
}

type cLinkList struct {
num uint64 //数量
head *node //头节点
}

//初始化链表
func newList() *cLinkList {
return &cLinkList{
num: 0,
head: nil,
}
}

//获取表头节点
func (this *cLinkList) getHead() *node {
return this.head
}

//获取节点数量
func (this *cLinkList) getNum() uint64 {
return (*this).num
}

//添加表尾数据,在头部和尾巴添加数据效果一样
func (this *cLinkList) appenData(data object) {
newNode := &node{data: data}

if this.getNum() == 0 {
// 无数据,将data作为表头
(*this).head = newNode
} else {
//尾巴
cur := this.getHead()
for ; (*cur).next != this.getHead(); cur = (*cur).next {
}
(*cur).next = newNode
}
(*newNode).next = (*this).getHead()
(*this).num++

}

//index后添加数据
func (this *cLinkList) insertData(index int, data object) {
newNode := &node{data: data}
if index < 0 || uint64(index) > this.getNum() {
this.appenData(data)
} else {
cur := this.getHead()
count := 0
for count < index-1 {
cur = cur.next
count++
}
newNode.next = cur.next
cur.next = newNode
(*this).num++
}
}

//删除元素
func (this *cLinkList) removeData(data object) {
elem := &node{data: data}
if elem == nil {
fmt.Println("输入元素有误!")
}
cur := this.getHead()
pre := &node{data: nil,next: nil}
prenode := &node{data: nil,next: nil}

//遍历到elem节点之前
for pre = cur; (*cur).data != (*elem).data; cur = (*cur).next {
//fmt.Print((*pre).data)
//记录查询到数据的上一个节点地址
prenode = pre
pre = (*pre).next
}
(*prenode).next = (*cur).next
(*this).num--
}

//获取下一个节点
func (this *node) getTail() object {
return this.next
}

//显示列表所有元素
func (this *cLinkList) showList() {
if this.getNum() == 0 {
fmt.Println("当前为空表!")
} else {
cur := this.head
fmt.Print("当前元素为:", cur.data)
for cur.next != this.getHead() {
if cur.next == this.getHead() {
break
}
cur = cur.next
fmt.Print("\t",cur.data)
}
}
fmt.Println()
}

func main() {
//初始化链表
lst := newList()
//添加数据
for i := 0; i < 9; i++ {
lst.appenData(i)
}

//插入后显示所有元素
lst.showList()
//节点数量
fmt.Println("节点数量",lst.getNum())

//指定位置插入元素
lst.insertData(6, 64)
lst.insertData(7, 128)

//插入后显示所有元素
lst.showList()

//当前节点数量
fmt.Println("当前节点数量",lst.getNum())

////删除指定元素
lst.removeData(6)
lst.removeData(128)

//删除后显示所有元素
lst.showList()
//当前节点数量
fmt.Println("当前节点数量",lst.getNum())
}

执行结果:

1
2
3
4
5
6
7
# 初始化元素
当前元素为:0 1 2 3 4 5 6 7 8
节点数量 9
当前元素为:0 1 2 3 4 5 64 128 6 7 8
当前节点数量 11
当前元素为:0 1 2 3 4 5 64 7 8
当前节点数量 9


12.5 树

(1) 树的介绍

树在计算机科学中有许多应用,例如在目录文件索引处理中,最常用的抽象数据类型。树包括一组有限的元素,称为节点(或顶点),同时包括一组有限的有向线段,用来连接节点,称为

如果树是非空的,其中有一个节点没有进入的弧,该节点称为根。树中的其他节点都可以沿着从根开始的唯一路径到达,该路径是指一系列相邻连接的节点序列。

树的结构通常被画成上下颠倒,根在顶部,我们可以把树中的顶点分成三类:根、叶子和内部节点

WeiyiGeek.树的介绍

WeiyiGeek.树的介绍

在树中每种节点允许的外出弧和进入孤的数目,例如,

 • 根的进入弧为0,其外出弧为0或者更多。
 • 叶子的进入弧为1,其外出弧为0。
 • 内部节点的进入弧为1,其外出弧为1或者更多。

下图中显示了的树的所有子树,其类似于历史书中分封制度。

 • 子节点:从一给定节点可以直接到达(通过一个弧)的节点称为子节点,
 • 双亲:从其出发子节点可以直接到达的节点称为双亲。
 • 兄弟节点:具有相同双亲的节点称为兄弟节点,
 • 父节点(祖先):节点的子孙是指从该节点出发可以到达的所有节点,而从其出发所有的子孙都可以到达的节点称为祖先。
WeiyiGeek.树的类型

WeiyiGeek.树的类型

温馨提示:树中每个节点都有可能有子树。


(2) 二叉树的介绍

由于树的应用非常广泛,此处我们介绍一种最基本的抽象数据类型二叉树。

介绍:二叉树是一棵树,且其中没有一个节点所含有的子树的个数超过两个。换句话说,任一个节点只能有0、1或是2棵子树,这些子树被描述为左子树和右子树

下图给出了一棵有两棵子树的二叉树,注意每一棵子树本身也是一棵二叉树

WeiyiGeek.二叉树

WeiyiGeek.二叉树

二叉树的递归定义:二叉树是一棵空树或由一个根节点和两棵子树构成,而每棵子树也是二叉树。

下图显示了8棵树,第一棵是空二叉树(有时称为零二叉树)。

WeiyiGeek.二叉树示例

WeiyiGeek.二叉树示例


(3) 二叉树的操作

二叉树中有6种最常用的操作是建树(创建一棵空树)、插入、删除、检索、空和遍历。本节只讨论二叉树的遍历,前5种超出了学习范围,有兴趣的朋友可以了解一哈。

1) 二叉树的遍历

二叉树遍历要求按照预定的顺序处理每一个节点且仅处理一次。

他有两种常用的遍历次序是深度优先广度优先

 • 深度优先遍历:给定一棵由根、左子树、右子树构成的二叉树,我们可以定义6不同的深度优先遍历次序,计算机科学家已经在文献定义了其中三种的标准名称(前序、中序、后序)遍历,而另外三种没有名称。

  前序遍历中,根被首先访问,接着是左子树,最后是右子树。其中(前缀pre 表示根在子树前面被处理) ,即 (根左右)

  中序遍历中,先处理左子树,然后是根,最后是右子树。其中(前缀in表示根在子树之间被处理),即 (左根右)

  后序遍历中,根在左右子树都处理完后才处理根。其中(前缀post表示根在子树之后被处理),即(左右根)

下图,显示了我们使用前序遍历访问树中的每个节点。

WeiyiGeek.二叉树的遍历

WeiyiGeek.二叉树的遍历

 • 广度优先遍历: 它是先处理节点的子节点,然后进行下一层,就像在深度优先遍历中一样,我们也可以用行走来跟踪遍历,可以理解为先处理顶层、再处理下一层,一直到尾层。

  例如,下图显示了我们使用广度优先遍历访问树中的每个节点。

WeiyiGeek.二叉树的遍历示例

WeiyiGeek.二叉树的遍历示例


(4) 二叉树的应用

实际上二叉树在计算机科学中有许多应用,此处只简单介绍其中两种,即赫夫曼编码表达式树

1) 赫夫曼编码

赫夫曼编码是一种压缩技术,它使用二叉树来生成一个符号串的可变长度的二进制编码,在后续学习中我们会遇到。

2) 表达式树

在表达式树中,根和内部节点是操作符,而叶子是操作数。此时三种标准的遍历(前序、中序和后序)分部表示了三种不同的表达式格式中缀、后缀、前缀

 • 在前缀表示中,操作符是处于两个操作数之前的; 前序遍历产生了前缀表达式。
 • 在中缀表示中,操作符是处于两个操作数中间的;中序遍历产生了中缀表达式。
 • 在后缀表示中,操作符是处于两个操作数之后的;后序遍历产生了后缀表达式。

即 前缀:+ A B 中缀:A + B 后缀:A B +

虽然我们在编程语言中使用中缀表示,但编译程序经常在计算表达式之前需要把它们转变为后缀表示,进行这个转换的一种方法就是建立表达式树。

WeiyiGeek.二叉树的表达式树

WeiyiGeek.二叉树的表达式树

温馨提示: 注意只有中缀表示法需要括号。

(5) 二叉树的实现

二叉树可以使用数组或链表来实现,而实践中对于删除和插入操作,链表实现的效率要更高,所以更为流行。

此处,以Go语言为例用递归的方式遍历进行二叉树前序、中序、后续遍历演示。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
package main
import "fmt"
//定义结构体
type Student struct {
Name string
Age int
Score float32
left *Student
right *Student
}

// 前序遍历函数(根左右)
func preTree(tmp *Student) {
if tmp == nil {
return
}
//输出当前节点
fmt.Println(*tmp)
//递归遍历下一个左节点
preTree(tmp.left)
//递归遍历下一个右节点
preTree(tmp.right)
}

// 中序遍历函数(左根右)
func inTree(tmp *Student) {
if tmp == nil {
return
}
//递归遍历下一个左节点
inTree(tmp.left)
//输出当前节点
fmt.Println(*tmp)
//递归遍历下一个右节点
inTree(tmp.right)
}

// 后序遍历函数(左右根)
func postTree(tmp *Student) {
if tmp == nil {
return
}
//递归遍历下一个左节点
postTree(tmp.left)
//递归遍历下一个右节点
postTree(tmp.right)
//最后输出当前节点
fmt.Println(*tmp)
}


//定义二叉树
func main() {
//根节点
var root Student
root.Name = "root"
root.Age = 18
root.Score = 80

//左子树
var left1 Student
left1.Name = "left1"
left1.Age = 19
left1.Score = 81

root.left = &left1

//右子树
var right1 Student
right1.Name = "right1"
right1.Age = 20
right1.Score = 80

root.right = &right1

//二级左子树
var left2 Student
left2.Name = "left2"
left2.Age = 29
left2.Score = 91

left1.left = &left2

// 前序遍历函数(根左右)
fmt.Println("前序遍历函数(根左右)")
preTree(&root)

// 中序遍历函数(左根右)
fmt.Println("中序遍历函数(左根右)")
inTree(&root)

// 后序变量函数(左右根)
fmt.Println("后序变量函数(左右根)")
postTree(&root)
}

执行结果:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
# 前序遍历函数(根左右)
{root 18 80 0xc00005e150 0xc00005e180}
{left1 19 81 0xc00005e1b0 }
{left2 29 91 }
{right1 20 80 }
# 中序遍历函数(左根右)
{left2 29 91 }
{left1 19 81 0xc00005e1b0 }
{root 18 80 0xc00005e150 0xc00005e180}
{right1 20 80 }
# 后序变量函数(左右根)
{left2 29 91 }
{left1 19 81 0xc00005e1b0 }
{right1 20 80 }
{root 18 80 0xc00005e150 0xc00005e180}


示例2:非递归前序(深度优先遍历)思路:

 • 1.声明一个栈
 • 2.从栈中弹出一个节点cur
 • 3.打印(处理)cur
 • 4.先右后左(如果有),把该节点的子节点压入栈中
 • 5.循环执行1->2->3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
package main

import (
"errors"
"fmt"
)

type Node struct {
Value int
Left *Node
Right *Node
}

type Stack struct {
MaxTop int //栈最大可以存放的数的个数
Top int //表示栈顶的索引id,初始值为-1,最大值为MaxTop-1
Arr [7]*Node //数组模拟栈
}

func (s *Stack) Push(pushNode *Node) error {
if s.Top == s.MaxTop-1 {
return errors.New("栈满了")
}

s.Top++
s.Arr[s.Top] = pushNode

return nil
}

func (s *Stack) Pop() (popNode *Node, err error) {
if s.Top == -1 {
return nil, errors.New("空栈")
}
popNode = s.Arr[s.Top]
s.Arr[s.Top] = nil
s.Top--
return popNode, nil
}

func (s *Stack) List() {
if s.Top == -1 {
fmt.Println("空栈")
}
for i := 0; i < s.Top+1; i++ {
fmt.Printf("Arr[%v]=%v\n", i, s.Arr[i])
}
}

func ShowTree(head *Node) {
if head != nil {
nodeStack := &Stack{MaxTop: 7, Top: -1}
nodeStack.Push(head)
for nodeStack.Top < nodeStack.MaxTop-1 && nodeStack.Top > -1 {
tmpNode, _ := nodeStack.Pop()
if tmpNode != nil {
fmt.Println(tmpNode.Value)
}
if tmpNode.Right != nil {
nodeStack.Push(tmpNode.Right)
}
if tmpNode.Left != nil {
nodeStack.Push(tmpNode.Left)
}
}
}

}

func main() {
// 根
root := &Node{Value: 1}
left := &Node{Value: 3}
right := &Node{Value: 4}
// 左树
root.Left = left
// 右树
root.Right = right

left1 := &Node{Value: 5}
right1 := &Node{Value: 6}
left2 := &Node{Value: 7}
right2 := &Node{Value: 8}

// 左子树
left.Left = left1
left.Right = right1

//右子树
right.Left = left2
right.Right = right2
ShowTree(root)
}

执行结果:

1
2
3
4
5
6
7
1
3
5
6
4 # < 右树
7
8


(6) 二叉搜索树的介绍

二叉搜索树(BST)是一种具有额外特性的二叉树:每个节点的关键字值大于左子树中的所有节点的关键字值,而小于右子树中所有节点的关键字值。

BST 一个非常有趣的特性是,一个是如果我们对二叉树应用中序遍历,被访问的元素以升序排列;而另一个有趣的特性是我们能对二叉搜索树使用在第8章中使用的折半査找

例如,下图示了一些二叉搜索树和一些非二叉搜索树。当使用中序遍历时,得到列表:(3, 6, 17)、(17, 19)和(3, 6, 14, 17, 19).

WeiyiGeek.二叉搜索树

WeiyiGeek.二叉搜索树

温馨提示: 如果所有子树是二叉搜索树,并且整棵树也是二叉搜索树,那这棵树才是二叉搜索树。

(7) 二叉搜索树的抽象数据类型

二叉树的抽象数据类型与我们为具有相同操作的广义线性表所定义的抽象数据类型相似。事实上,如今BST表比广义线性表更为常见,因为BST的査找效率比广义线性表要高,广义线性表中只能使用顺序査找,而BST中可以使用折半査找。

(8) 二叉搜索树的实现

同样,二叉搜索树(BST)可以使用数组或链表来实现,但是链表结构更为常见并且效率更高。

线性实现使用带有两个指针的节点左指针(左子树)和右指针(右子树),如果左子树为空,则左指针也为空;如果右子树为空,则右指针也为空;

像广义线性表的链表实现一样,BST的链表实现也使用一个与BST具有相同名字的虚构节点。该虚构节点的数据部分含有关于树的信息,如树中的节点数目,指针部分指向树的根。

例如,下图显示了一棵二叉搜索树,其中每个节点的数据域是一个记录。

WeiyiGeek.二叉搜索树数据域

WeiyiGeek.二叉搜索树数据域

此处,仍然使用Go语言代码进行演示,编写二叉搜索树以及测试二叉搜索树。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
package main

import (
"fmt"
"sync"
)

//TreeNode struct
type TreeNode struct {
key int
value int
leftNode *TreeNode
rightNode *TreeNode
}

//BinarySearchTree struct
type BinarySearchTree struct {
rootNode *TreeNode
lock sync.RWMutex
}

//插入节点方法
//InsertElement method
func (tree *BinarySearchTree) InsertElement(key int, value int) {
tree.lock.Lock()
defer tree.lock.Unlock()
var treeNode *TreeNode
treeNode = &TreeNode{key, value, nil, nil}
if tree.rootNode == nil {
tree.rootNode = treeNode
} else {
insertTreeNode(tree.rootNode, treeNode)
}
}

//insertTreeNode function
func insertTreeNode(rootNode *TreeNode, newTreeNode *TreeNode) {
if newTreeNode.key < rootNode.key {
if rootNode.leftNode == nil {
rootNode.leftNode = newTreeNode
} else {
insertTreeNode(rootNode.leftNode, newTreeNode)
}
} else {
if rootNode.rightNode == nil {
rootNode.rightNode = newTreeNode
} else {
insertTreeNode(rootNode.rightNode, newTreeNode)
}
}
}

//先序遍历二叉搜索树方法
//PreOrderTraverseTree method
func (tree *BinarySearchTree) PreOrderTraverseTree(function func(int)) {
tree.lock.Lock()
defer tree.lock.Unlock()
preOrderTraverseTree(tree.rootNode, function)
}

//preOrderTraverseTree method
func preOrderTraverseTree(treeNode *TreeNode, function func(int)) {
if treeNode != nil {
function(treeNode.value)
preOrderTraverseTree(treeNode.leftNode, function)
preOrderTraverseTree(treeNode.rightNode, function)
}
}

//中序遍历二叉搜索树方法
//InOrderTraverseTree method
func (tree *BinarySearchTree) InOrderTraverseTree(function func(int)) {
tree.lock.RLock()
defer tree.lock.RUnlock()
inOrderTraverseTree(tree.rootNode, function)
}

//inOrderTraverseTree method
func inOrderTraverseTree(treeNode *TreeNode, function func(int)) {
if treeNode != nil {
inOrderTraverseTree(treeNode.leftNode, function)
function(treeNode.value)
inOrderTraverseTree(treeNode.rightNode, function)
}
}

//后序遍历二叉搜索树方法
//PostOrderTraverseTree method
func (tree *BinarySearchTree) PostOrderTraverseTree(function func(int)) {
tree.lock.Lock()
defer tree.lock.Unlock()
postOrderTraverseTree(tree.rootNode, function)
}

//postOrderTraverseTree method
func postOrderTraverseTree(treeNode *TreeNode, function func(int)) {
if treeNode != nil {
postOrderTraverseTree(treeNode.leftNode, function)
postOrderTraverseTree(treeNode.rightNode, function)
function(treeNode.value)
}
}


//查找节点最小值方法
//MinNode method
func (tree *BinarySearchTree) MinNode() *int {
tree.lock.RLock()
defer tree.lock.RUnlock()
var treeNode *TreeNode
treeNode = tree.rootNode
if treeNode == nil {
return (*int)(nil)
}
for {
if treeNode.leftNode == nil {
return &treeNode.value
}
treeNode = treeNode.leftNode
}
}

//查找节点最大值方法
//MaxNode method
func (tree *BinarySearchTree) MaxNode() *int {
tree.lock.RLock()
defer tree.lock.RUnlock()
var treeNode *TreeNode
treeNode = tree.rootNode
if treeNode == nil {
return (*int)(nil)
}
for {
if treeNode.rightNode == nil {
return &treeNode.value
}
treeNode = treeNode.rightNode
}
}

//查找节点方法
//SearchNode method
func (tree *BinarySearchTree) SearchNode(key int) bool {
tree.lock.RLock()
defer tree.lock.RUnlock()
return searchNode(tree.rootNode, key)
}

//searchNode method
func searchNode(treeNode *TreeNode, key int) bool {
if treeNode == nil {
return false
}
if key < treeNode.key {
return searchNode(treeNode.leftNode, key)
}
if key > treeNode.key {
return searchNode(treeNode.rightNode, key)
}
return true
}

//删除节点方法
//RemoveNode method
func (tree *BinarySearchTree) RemoveNode(key int) {
tree.lock.Lock()
defer tree.lock.Unlock()
removeNode(tree.rootNode, key)
}

//removeNode method
func removeNode(treeNode *TreeNode, key int) *TreeNode {
if treeNode == nil {
return nil
}

if key < treeNode.key {
treeNode.leftNode = removeNode(treeNode.leftNode, key)
return treeNode
}

if key > treeNode.key {
treeNode.rightNode = removeNode(treeNode.rightNode, key)
return treeNode
}

if treeNode.leftNode == nil && treeNode.rightNode == nil {
return nil
}

if treeNode.leftNode == nil {
treeNode = treeNode.leftNode
return treeNode
}

if treeNode.rightNode == nil {
treeNode = treeNode.rightNode
return treeNode
}

var leftmostrightNode = treeNode.rightNode

for {
if leftmostrightNode != nil && leftmostrightNode.leftNode != nil {
leftmostrightNode = leftmostrightNode.leftNode
} else {
break
}
}

treeNode.key, treeNode.value = leftmostrightNode.key, leftmostrightNode.value
treeNode.rightNode = removeNode(treeNode.rightNode, treeNode.key)
return treeNode
}

//打印树中元素
//ShowTree method
func (tree *BinarySearchTree) ShowTree() {
tree.lock.Lock()
defer tree.lock.Unlock()
fmt.Println("-----------------------------------------")
stringify(tree.rootNode, 0)
fmt.Println("-----------------------------------------")
}

//stringify method
func stringify(treeNode *TreeNode, level int) {
if treeNode != nil {
format := ""
for i := 0; i < level; i++ {
format += " "
}
format += "---[ "
level++
stringify(treeNode.leftNode, level)
fmt.Printf(format+"%d\n", treeNode.key)
stringify(treeNode.rightNode, level)
}
}

// 测试二叉搜索树节点
func main() {
var tree *BinarySearchTree = &BinarySearchTree{}
tree.InsertElement(8, 8)
tree.InsertElement(3, 3)
tree.InsertElement(10, 10)
tree.InsertElement(1, 1)
tree.InsertElement(6, 6)
tree.ShowTree()
}

执行结果:

1
2
3
4
5
6
7
-----------------------------------------
---[ 1
---[ 3
---[ 6
---[ 8
---[ 10
-----------------------------------------


12.6 图

图是由一组节点(称为顶点)和一组顶点间的连线(称为边或弧)构成的一种抽象数据类型。

图与树的区别是什么?

树是定义成层次结构的,节点只能有一个双亲,而图中的节点可以有一个或多个双亲

图可能是有向的无向的,例如下图展示的。

 • 在有向图中,连接两个顶点的边都有从一个顶点到另一个顶点的方向(在图中用箭头表示)。
 • 在无向图中,边是没有方向的。
WeiyiGeek.有向图与无向图

WeiyiGeek.有向图与无向图

图中的顶点可以代表对象或概念,边或弧可以代表这些对象或概念间的关系。如果图是有向的,那么关系就是单向的;如果图是无向的,那么关系就是双向的。

例如,城市的地图和连接城市的道路可以表示成计算机中的一个无向图。城市是顶点,无向边是连接它们的道路。如果我们要显示出城市间的距离,可以使用加权图,其中的每条边都有一个权重,该权重表示由这条边连接的两个城市间的距离。

例如,图的另一个应用是在计算机网络(第6章)中的应用。顶点可以代表节点或集线器,边可以代表路由。每条边都有一个权重,表示从一个集线器到相邻集线器的代价。路由器能使用图算法找到它与包最终目的地间的最短路径。